MR en OR

Medezeggenschap(MR)

Openbaar onderwijs Emmen wil goed onderwijs geven aan kinderen. Dit betekent een veilige en goed ingerichte omgeving met bekwame en betrokken medewerkers. Daarom hebben alle scholen een Medezeggenschapsraad (MR) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
• De MR kan spreken over alle zaken die met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan het schoolbestuur.
• De MR kan in sommige gevallen advies geven, maar in andere gevallen beslissen ze mee in het schoolbeleid.
• De MR moet dingen geheimhouden als het om vertrouwelijke zaken gaat.

De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders en personeel . De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De locatiedirecteur zit niet in de MR. Zij is meer overlegvoerder tussen het bevoegd gezag (= schoolbestuur) en de MR. Zij mag namens het bestuur wel een aantal dingen regelen. Welke dat zijn leest u in het managementstatuut. Deze kunt u opvragen bij school.

Het ouderdeel en het personeelsdeel van de MR heeft instemmings- en adviesrecht over zaken die voor haar belangrijk zijn, zoals:
• het schoolplan en schoolgids
• het formatieplan
• de arbeidsomstandigheden
• de financiën

U kunt het medezeggenschapsreglement bekijken op school. De MR vergadert om de zes weken of vaker als dat nodig is. Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan bij de voorzitter van de MR vragen indienen. 

Ouderraad(OR)

Naast de MR hebben we ook een Ouderraad (OR). De OR bestaat uit ouder(s)/ verzorger(s) van kinderen van onze school. Een ouderraad is geen officieel overleginstituut zoals de MR dat is, maar is een ondersteunend orgaan voor MR-leden en leerkrachten.

De OR bestaat uit enthousiaste ouders die het team ondersteunen bij alle activiteiten die wij voor onze kinderen organiseren. Wij willen namelijk dat alle kinderen straks met veel plezier terug kijken op een hele leuke, leerzame schoolperiode met bijzondere momenten. Dankzij allerlei hand- en spandiensten van de ouderraad kunnen wij elk jaar een aantal bijzondere activiteiten organiseren. Als er nieuwe leden nodig zijn, dan laten wij dit via SchouderCom weten.

De OR coördineert allerlei schoolactiviteiten die we buiten het normale lesprogramma organiseren. Onderwijsinhoudelijke zaken horen hier dus niet bij. De oudercommissie vergadert zo’n 8 keer per jaar. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden