Zelfsturend leren

Zelfsturend leren

Zelfsturend leren is een cyclisch proces dat je kunt uitsplitsen in drie fases.

Tijdens de voorbereidingsfase is de planning van de leertaak van belang. Hierin bekijkt het kind onder meer wat de leerdoelen zijn, in hoeverre hij of zij gemotiveerd is om de taak uit te voeren, welke leerstrategieën, voorkennis en hulpmiddelen nodig zijn om deze doelen te bereiken, hoeveel tijd er uitgetrokken moet worden om aan de taak te werken en welke ondersteuning ingezet kan worden.

In de tweede fase, de uitvoeringsfase, staat het checken en aansturen van het leerproces centraal. Zo gaat het kind na in hoeverre de leerdoelen haalbaar zijn, de eigen voortgang en planning naar verwachting is, de ingezette cognitieve strategieën correct zijn uitgevoerd, of er aanpassingen nodig zijn en of een leerling ondersteuning wil.

Tenslotte is de afrondingsfase gericht op de evaluatie van het leerproces, waarbij de leerling nagaat in hoeverre de gestelde leerdoelen zijn behaald volgens de vooropgezette planning, de uitgevoerde leerstrategieën rendement hebben opgeleverd en gebruikte hulpmiddelen en ondersteuning hebben bijgedragen aan het bereiken van de leerdoelen. Deze fases hoeven elkaar niet noodzakelijkerwijs in dezelfde volgorde te volgen en kunnen op meerdere momenten tijdens het leren plaatsvinden.  Kinderen leren om voor, tijdens en na hun werk te kijken naar het doel van hetgeen ze leren, naar de kwaliteit van hun werk en naar de manier waarop ze gemotiveerd kunnen blijven. Zelfsturend leren is een essentiële vaardigheid voor goed Ervaringsgericht onderwijs. Een vaardigheid die het kind niet vanzelf leert, maar die aangeleerd moet worden.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden